LEGALIZACE STAVBY

legalizace, dodatečné, povolení, dodatečná kolaudace

Legalizace stavby – přístavba

Pro přistavěnou část domu, která není v katastru nemovitostí uvedena, je nutné zpracovat Pasport stavby (PAS) autorizovanou osobou a Geometrický plán (GP) od oprávněného geodeta za účelem zaměření hranice – obvodu stavby. Společně s těmito dokumenty je pak nutné podat žádost na stavební úřad o vydání dodatečného kolaudačního souhlasu na přístavbu domu.

Pokud se dochovala původní stavební dokumentace, která byla podkladem pro vydání původního stavebního povolení a je v souladu se skutečných stavem stavby, jak je dnes postavená, pak nemusíte dělat Pasport stavby. Jakmile se stavba odlišuje, Pasport stavby je nutný znovu provést na aktuální stav.

Novela stavebního zákona zavedla nové pravidla mimo jiné i to, že stavby do 25 m² a do pěti metrů výšky na pozemku u rodinného domu či chaty se obejdou bez jakéhokoliv povolování.

V případě, že neplatí výše uvedené podmínky, budete muset podat žádost o dodatečný kolaudační souhlas.  Vaše přístavba přitom musí splňovat kritéria stavebního zákona ke dni podání, tzn., že pokud se jedná o obytnou stavbu musí být v souladu s normovými hodnotami a zákonnými ustanoveními  jako je například Vyhláška o technických požadavcích stavby č.268/2009 Sb. Po podání žádosti uskuteční stavební úřad závěrečnou kontrolní prohlídku do 60 dnů od podání žádosti a vydá kolaudační souhlas.

S kolaudačním souhlasem a geometrickým plánem jdete pak na katastrální úřad a podáte žádost o zápis stavby do katastru nemovitostí.

Upozornění: Pokud přístavba k původní stavbě stojí na parcele druhu např. zahrada, orná půda, vinice, sad, travnatá plocha – budete muset doložit stavebnímu úřadu, že proběhlo řízení o vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF). V případě, že dříve neproběhlo, toto budete muset absolvovat na odboru životního prostředí, příslušného městského úřadu, kde Vám rádi poskytnou žádost.

Loading

Related posts