SMUTEČNÍ SÍŇ LITVÍNOV

studie, architekt, smuteční síň, projekt

Anotace

"Smuteční síň je rozhraní mezi životem a smrtí. Objekt je součástí plotové zdi, která je hranicí mezi veřejným a hřbitovním prostorem. Otvor ve zdi je pak vstupem do místa posledního rozloučení. Na straně veřejné je nádoba plná slz skrytá v symbolu plačící dívky. Místo nad katafalkem je otevřené k nebi, nadpozemskému prostoru."


 

Urbanistická koncepce

Stávající hlavní vstup do areálu hřbitova je potvrzen, s tím, že před tímto vstupem je vytvořena nástupní plocha, definovaná šířkou dnešního vstupu. Nová plotová zeď na navazuje oboustranně na vstup a jasně definuje linii - hranici hřbitova. Nová smuteční síň je součástí této hranice, jedno průčelí stavby je součástí plotové zdi. Prostor před plotovou zdí je určen pro parkování, které je kolné ke zdi a navrženo podél. Vjezdy na parkovací plochy jsou navrženy dva. Z boční obslužné komunikace - ze západní strany a z hlavní komunikace vedle nástupního prostoru do hřbitova. Prodejna květin je uvažována jako novostavba v těsné návaznosti za hlavní vstup. Stávající smuteční síň je uvažována k demolici. Nový vjezd je navržen z boční obslužné komunikace směřován na zázení smuteční síně.

Kolumbária

Rozšíření kolumbárií je navrženo na plochu mezi nově vzniklou komunikaci vedoucí rovnoběžně se stávající. Plocha pro rozptyl či alternativní pohřbívání do plochy ke hřbitovní zdi.

Smuteční síň

Je novostavbou obdélníkoného půdorysu s převažující délkou o celkových rozměrech 39,0 x 12,5 m. Je navržena jako dvoupodlažní, o podlažích 1.NP a 1.PP. Hlavní vstup je ze severní strany. Samotný prostor síně je o velikosti cca 127,00m2, s kapacitou 30 - 60 míst k sezení, celkově pak s přibližně se 100 místy. Katafalk je umístěn v centrálním prostoru, se svislým zajížděním rakve do podzemí. Nad katafalkem je umístěn světlík symbolizující otevření k nadpozemským výšinám a zajišťující přisvětlení. Smuteční hosté přicházejí hlavním vstupem, možnost odcházení je směřována do prostoru hřbitova a navazuje dál na nově navrženou cestu směřující ke hlavnímu vstupu do hřbitova, kterým mohou hosté vyjít ven.
V 1.NP jsou umístěny prostory pro veřejnost a technické zázemí hřbitova. V 1.PP jsou umístěny prostory pro péči o zesnulé, příprava, chladící a mrazící box, zdvihací vertikální zařízení a sklad věncí, rakví, nářadí a příslušenství.
Užitná plocha:
1.NP 318m2
1.PP 178m2
celkem 496m2
Výtah navržen nákladový jako vertikální komunikační spojnice mezi 1.NP a 1.PP, zejména pro přepravu zesnulých, rakví a technického příslušenství.

WC pro zdravotně postižené osoby je situováno
v přízemí 1.NP přístupné z hlavní vstupní haly. Koncepce stavby je uvažována bezbariér.

Výtvarná díla

Stávající výtvarná díla vedle hlavního vstupu do hřbitova jsou ponechána a potvrzena.

Nově navržená jsou 1) "Kříž" před hlavním vstupem na nástupním prostoru do hřbitova. Jedná se o moderní kříž tvořený čtveřicí svislých skleněných stěn stavěných půdorysně kolmo k sobě a protínající vodorovné desky symbolizující přerušení života. 2) Plačící dívka, plastika sedící na kulovité nádobě s vodou symbolizující nádobu plnou slz.

Related posts