Projekt pro stavební povolení

Hermoch, vila, architektonická studie, architekt, architektura, škola, studie, projekt, stavba, dům, rodinný, cena, okna, senior, plast, výroba, podnik, Praha, česká, výrobek, realizace, klient, projekt, prodej, ateliér, návrh, interiér, zahrada, bydlení, chata, recept, plán, chytré bydlení, návrh, studie, Beroun, Strakonice, Písek, Zbraslav
rekonstrukce stavby

Stavební povolení

je důležitým krokem při plánování a realizaci staveb. Zde je několik klíčových informací o stavebním povolení v České republice:
 1. Ohlášení stavby oproti stavebnímu povolení:
  • Stavební povolení je nutné v následujících případech:
   • Probíhá zásah do nosných konstrukcí bytových domů.
   • Rodinné domy a rekreační objekty přesahují podmínky pro ohlášení stavby.
   • Chcete stavět, rekonstruovat, prohlubovat nebo rozšiřovat studnu.
   • Nelze získat písemný souhlas sousedů.
  • Ohlášení stavby stačí v případech, kdy:
   • Stavíte opěrné zdi do výšky 1 metru a oplocení do výšky 2 metrů hraničící s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím.
   • Pokud chcete postavit budovu pro bydlení nebo rekreaci o maximální zastavěné ploše 300 m² s 1 podzemním podlažím do hloubky maximálně 3 metry a/nebo do výšky o maximálně dvou nadzemních podlaží a podkrovím.
   • Provádíte změny a rekonstrukce staveb nepřekračující parametry uvedené výše.
   • Jestliže uskutečňujete stavební úpravy měnící účel užívání stavby, jež nezasahují do nosných konstrukcí, nemění se jejich vzhled a není třeba posouzení vlivu na životní prostředí.
 2. Postup při ohlášení stavby:
  • Vyplňte příslušný formulář a doložte potřebné přílohy.
  • Formulář s informacemi o požadovaných přílohách najdete v příloze č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb 1.
 3. Bez povolení nebo ohlášení:
  • Drobné stavby, jako jsou opěrné zdi do výšky 1 metru a oplocení do výšky 2 metrů, lze provádět bez povolení nebo ohlášení, pokud nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím.
 4. Důležité kroky:
  • Zajděte na krajskou hygienickou stanici, odbor životního prostředí a odbor územního plánování v místě budoucí stavby.

Když chcete svůj originál

Pokud si nemůžete si vybrat z nabídky typových nebo hotových projektů, nevadí. Naprostá většina staveb je individuálních, takzvaně na zakázku. Odlišná situace, dům se nehodí do okolního prostředí, jiná orientace ke světovým stranám, dům je ve svahu atd. Většinou z důvodu těchto okolností není možné si vybrat typový dům. Anebo prostě, chcete svůj a originál! Zpracováváme projekt na zakázku, který je pouze pro Vás. Nabízíme zhotovení kompletní projektové dokumentace, která zahrnuje vše potřebné pro získání stavebního povolení či rozhodnutí. Také zajišťujeme inženýrskou činnost, vyřízení a získání stavebního povolení, na základě plné moci Vás zastupujeme při vyřizování potřebných dokladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy.

Projekt pro stavební povolení,

před jeho získáním je nutné vypracovat projekt, který obsahuje veškeré náležitosti vyhlášky "O dokumentaci staveb". Obsah a rozsah této dokumentace je přesně stanoven v přílohách prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb.. Nároky, které klade na projektovou přípravu byť i jednoduché stavby stavební zákon, jsou poměrně rozsáhlé. Vynucují si řadu dílčích nákladů za víceméně formální dokumenty, které v běžné praxi nenaleznou výrazné uplatnění. To, co je pro samotnou stavbu nejdůležitější a bylo základem každé stavební dokumentace i dříve, jsou správně zhotovené výkresy a technické zprávy.

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP):

Pro potřeby individuální výstavby (stavebníci rodinných domů apod.) sestává dokumentace pro ohlášení nebo povolení stavby z následujících příloh:
průvodní zpráva (A), souhrnná technická zpráva (B), situační výkresy(C), dokumentace stavebních a inženýrských objektů(D), zásady organizace výstavby a dokladová část
Projektová dokumentace samotných stavebních, případně inženýrských objektů v rozsahu pro stavební povolení (příloha dle vyhlášky 499/2006 Sb.) pro případ novostavby rodinného domu pak zahrnuje „povinně“ tyto části:
 • část stavební a konstrukční (architektura, stavebně-technické řešení, statika)
 • požárně bezpečnostní řešení
 • vytápění a větrání
 • zdravotechnika (vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace)
 • plynoinstalace
 • elektro (silnoproud, slaboproud, hromosvod)
Doplňkově se zpracovává (na přání stavebníka nebo na výslovnou žádost stavebního úřadu či správce dotčených IS) projektová dokumentace technického vybavení budovy, obvykle ve složení:
Dále mohou být nezbytné samostatné projekty inženýrských sítí (přípojka plynu, vody, kanalizace, elektro apod.), projekty inženýrských objektů (domovní ČOV, vodoměrná šachta, studna apod.) a projekty komunikací (dopravní napojení).
Pro novostavby je ze zákona stavebník povinen doložit:
 • případně další dokumenty (výsledky průzkumů apod.)
 • Radonový průzkum
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Geologický průzkum
V případě návrhu zásaku odpadních vod nebo vrtu bývá vyžadován též Hydrogeologický posudek.
Vhodným a často nezbytným podkladem pro návrh stavby je Inženýrsko-geologický posudek, který posoudí základové poměry v místě stavby a navrhne vhodné řešení založení domu.
V případě jednostupňového projektu, který má sloužit jako podklad pro výběr dodavatele stavby, se zhotovuje též výkaz výměr stavební části, případně i ostatních profesních částí a inženýrských staveb. 
Čas potřebný pro zhotovení dokumentace pro stavební povolení se pohybuje v relaci několika dnů až týdnů; obvyklá lhůta (v případě jasných a úplných podkladů a standardního řešení) bývá 4 - 8 týdnů.

Pokud není vyžadováno stavební povolení, zhotovujeme PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY.

Ten je požadován u rodinných domů a staveb se zastavěnou plochou do 150,00m2.  S nejvýše jením podzemním podlažím do hloubky 3,0m a dvěmi nadzemními podlažími a podkrovím.


Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují

a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
b) podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),
c) stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m,
pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,
d) stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
e) stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
f) stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2,
které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,
g) stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,
h) stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
i) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b),
j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),
k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí

Dotazy k produktu, vyžádejte si nezávaznou nabídku:

Veškeré ceny jsou uvedeny orientačně, každý případ má individuální přístup a cenu je nutné stanovit na základě podrobnějších informací. Pro přesnou cenu si vyžádejte nabídku, rádi Vám ji bezplatně a nezávazně zpracujeme.

Návštěvnost

 • 131077Celkem:
 • 26Dnes: