Projekt pro stavební povolení

Když chcete svůj originál

Pokud si nemůžete si vybrat z nabídky typových nebo hotových projektů, nevadí. Naprostá většina staveb je individuálních, takzvaně na zakázku. Odlišná situace, dům se nehodí do okolního prostředí, jiná orientace ke světovým stranám, dům je ve svahu atd. Většinou z důvodu těchto okolností není možné si vybrat typový dům. Anebo prostě, chcete svůj a originál! Zpracováváme projekt na zakázku, který je pouze pro Vás.

Nabízíme zhotovení kompletní projektové dokumentace

Kompletní projektová dokumentace zahrnuje vše potřebné pro získání stavebního povolení či rozhodnutí. Také zajišťujeme inženýrskou činnost, vyřízení a získání stavebního povolení, na základě plné moci Vás zastupujeme při vyřizování potřebných dokladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy.

Projekt pro stavební povolení,

před jeho získáním je nutné vypracovat projekt, který obsahuje veškeré náležitosti vyhlášky "O dokumentaci staveb". Obsah a rozsah této dokumentace je přesně stanoven v přílohách prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb.. Nároky, které klade na projektovou přípravu byť i jednoduché stavby stavební zákon, jsou poměrně rozsáhlé. Vynucují si řadu dílčích nákladů za víceméně formální dokumenty, které v běžné praxi nenaleznou výrazné uplatnění. To, co je pro samotnou stavbu nejdůležitější a bylo základem každé stavební dokumentace i dříve, jsou správně zhotovené výkresy a technické zprávy.

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP):

Pro potřeby individuální výstavby (stavebníci rodinných domů apod.) sestává dokumentace pro ohlášení nebo povolení stavby z následujících příloh:

 průvodní zpráva (A), souhrnná technická zpráva (B), situační výkresy(C), dokladová část (D), zásady organizace výstavby (E), dokumentace stavebních a inženýrských objektů (F)

Projektová dokumentace samotných stavebních, případně inženýrských objektů v rozsahu pro stavební povolení (příloha F. dle vyhlášky 499/2006 Sb.) pro případ novostavby rodinného domu pak zahrnuje „povinně“ tyto části:

 • část stavební a konstrukční (architektura, stavebně-technické řešení, statika)
 • požárně bezpečnostní řešení
 • případně další dokumenty (výsledky průzkumů apod.)

Doplňkově se zpracovává (na přání stavebníka nebo na výslovnou žádost stavebního úřadu či správce dotčených IS) projektová dokumentace technického vybavení budovy, obvykle ve složení:

 • část vytápění a větrání
 • část zdravotechnika (vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace)
 • část plynoinstalace
 • část elektro (silnoproud, slaboproud, hromosvod)

Dále mohou být nezbytné samostatné projekty inženýrských sítí (přípojka plynu, vody, kanalizace, elektro apod.), projekty inženýrských objektů (domovní ČOV, vodoměrná šachta, studna apod.) a projekty komunikací (dopravní napojení).

Pro novostavby je ze zákona stavebník povinen doložit:

 • Radonový průzkum
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

V případě návrhu zásaku odpadních vod nebo vrtu bývá vyžadován též Hydrogeologický posudek.

Vhodným a často nezbytným podkladem pro návrh stavby je Inženýrsko-geologický posudek, který posoudí základové poměry v místě stavby a navrhne vhodné řešení založení domu.

V případě jednostupňového projektu, který má sloužit jako podklad pro výběr dodavatele stavby, se zhotovuje též výkaz výměr stavební části, případně i ostatních profesních částí a inženýrských staveb. Čas potřebný pro zhotovení dokumentace pro stavební povolení se pohybuje v relaci několika dnů až týdnů; obvyklá lhůta (v případě jasných a úplných podkladů a standardního řešení) bývá 4 - 8 týdnů.

Zhotovujeme PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY.

Ten je požadován u rodinných domů a staveb se zastavěnou plochou do 150,00m2.  S nejvýše jením podzemním podlažím do hloubky 3,0m a dvěmi nadzemními podlažími a podkrovím.


Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují

a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,

b) podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),

c) stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,

d) stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,

e) stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,

f) stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2 , které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,

g) stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,

h) stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,

i) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b),

j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),

k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí


Dotazy k produktu, vyžádejte si nezávaznou nabídku:

Veškeré ceny jsou uvedeny orientačně, každý případ má individuální přístup a cenu je nutné stanovit na základě podrobnějších informací. Pro přesnou cenu si vyžádejte nabídku, rádi Vám ji bezplatně a nezávazně zpracujeme.

Návštěvnost

 • 121355Celkem:
 • 57Dnes: