Autorský dozor

Autorský dozor

Provádíme a zajišťujeme autorský dozor (AD) a výkon technického dozoru investora (TDI).


Autorský dozor je výkon projektanta, která zahrnuje kontrolu dodržování platné projektové dokumentace, souladu provádění stavby s touto dokumentací, a dopadu skutečnosti doplňkových průzkumů. Autorský dozor (AD) je prováděn autorem projektu (většinou architektem nebo projektantem). Jeho úkolem je vzorkování materiálů, dohled na dodržení projektu a kontrola jeho podmínek. AD je zodpovědný za prováděné detaily na stavbě, v případě, že došlo k odchylkám od projektové dokumentace, požární bezpečnost stavby pokud se prováděné změny na stavbě dotýkají požárně bezpečnostního řešení. Hlavní náplní je dohlížecí funkce na průběh a kvalitu prováděných prací, zda jsou v souladu s obvyklými pravidly provádění a samozřejmě v souladu se stavebními předpisy a normami.

Technický dozor investora -  je vlastně jakýmsi zástupcem objednatele (investora) stavby. Hájí zájmy investora stavby oproti dodavateli (stavební firmě). Základní náplní je dohled nad prováděnými pracemi stran rozsahu, kvality, dodržování souladu se stavebními předpisy a normami, dále pak zejména čerpání rozpočtu, oprávněnost případných víceprací. Schvaluje fakturační podklady. Spolupracuje s koordinátorem BOZP na staveništi.


Minimální rozsah činnosti autorského dozora:

Kontrola dodržování projektové dokumentace

Odsouhlasení vzorků před konečnou aplikací

Odsouhlasení záměny navržených  materiálů

Provedení zápisů do stavebního a montážního deníku

Pořízení kontrolní fotodokumentace


DÁLE ZAJIŠŤUJEME INŽENÝRSKOU ČINNOST:

Poradenství při zpracování a zadání projektu:

– Posuzujeme technické řešení projektu, použité technologie a materiály
– Posuzujeme smlouvy na zpracování projektu
– Kontrola obsahu při zpracování projektu pro stavební povolení a provádění stavby
– Kontrola výkazu výměr a rozpočtu včetně nultého
– Kontrola projektu skutečného provedení stavby

Poradenství při výběru dodavatele stavby:

– Zhotovujeme zadání pro  vypsání výběrového řízení
– Doporučujeme a posuzujeme vhodné dodavatelů
– Vyhodnocujeme nabídkové rozpočty
– Kontrolujeme výkazy výměr
– Kontrolujeme smlouvy na dodávku stavby před uzavřením

Realizační fáze:

– Předání staveniště dodavateli
– Zajištění pravidelných a nepravidelných kontrolních dnů
– Zabezpečení souladu s projektem a podmínkami stavebního povolení a správních rozhodnutí
– Cenová a věcná kontrola
– Kontrola kvality prací a materiálů
– Kontrola provádění zkoušek materiálů a prací
– Kontrola stavebního a montážního deníku
– Kontrola dodržování termínů a podávání návrhů pokut
– Projednávání dodatků a změn projektu

Předávací fáze:

– Zjištění a zajištění odstranění vad a nedodělků před převzetím stavby
– Příprava podkladů pro předání a převzetí stavby od dodavatele
– Účast na kolaudačním řízení
– Kontrola vyklizení staveniště
– Poradenství a zastupování v reklamačním řízení po převzetí stavby, včetně zajištění odstranění vad