PROJEKTY

Projektová činnost

je část přípravy stavby, která zajišťuje projekt jako podklad nejen pro vydání stavebního povolení, ale především jako návod pro stavebníka nebo dodavatele stavby. Tato činnost zahrnuje různé stupně dokumentace pro různé druhy staveb. Nabízíme projekty v oboru pozemních staveb, vybraných vodohospodářských staveb. Z hlediska druhů staveb nabízíme zpracování projektů obytných staveb, rodinných domů, bytových domů, obchodních staveb, staveb pro školství a administrativu, průmyslových, zemědělských staveb a staveb speciálních.

Architektonická studie

Projekt pro ohlášení stavby

Pasport stavby

Parcelace pozemků

Digitalizace původních výkresů

Projekt pro stavební povolení

Prováděcí projekt

Zaměření stávajícího stavu

Usazení domu do terénu

Rozpočet stavby

Projekt na zakázku je individuální neopakovatelný projekt

Projektová dokumentace na zakázku je zpracována zpravidla do 30 až 120 dnů od podepsané smlouvy o dílo na základě závazné objednávky, a to u staveb rodinných domů a staveb obytných. Individuální projekt začíná architektonickou studií, návrhem stavby. Architekt a jeho návrh vnáší zadání stavebníka do projektu. Následují další potřebné stupně. K ohlášení stavby nebo ke stavebnímu povolení, případně společná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Podrobné provedení stavby řeší následně prováděcí projekt. 

Projekt na zakázku má individuální zadávací podmínky a taktéž je zde kladen důraz na výrazovou formu stavby, její vysokou účelnost, při splnění všech technických kritérií stavby. Pro individuální projekt na zakázku Vám vyhotovíme podrobnou nabídku na základě Vaší poptávky.


Projektové služby v komplexním rozsahu zahrnují tyto výkonové fáze:

- záměr investora, příprava zakázky
- návrh stavby – architektonická / urbanistická studie (AS)
- vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR)
- vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) resp. ohlášení stavby (DOS)
- vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
- vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby – sestavení tendrové (zadávací) dokumentace
- spolupráce při výběru dodavatele – zadání realizace stavby
- spolupráce při provádění stavby (autorský a technický dozor investora)
- spolupráce po dokončení stavby (při kolaudačním řízení, uvedení stavby do provozu atd.)

Dle povahy zakázky a zájmu investora lze některé fáze sloučit nebo zcela vynechat. Pokud má stavebník zájem o zpracování DPS (tzv. „prováděcí projekt“), obvykle se jeho podstatná část zahrne do DSP a vznikne tzv. „jednostupňový projekt“ (u katalogových rodinných domů bývá tento projekt vyplněný podklady od partnerských stavebních a dodavateských firem, které jsou stavebníkům doporučovány pro realizaci stavby).

Dotaz k produktu, žádost o podrobnou nabídku:

Návštěvnost

  • 134409Celkem:
  • 87Dnes:

ZPĚT

DOMŮ Hermoch > NABÍDKA > PROJEKTY