Projekt pro ohlášení stavby

Dům pro dva, malý dům, malý domek, byt na stáří, byt pro seniora, bydlení pro seniory

PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY.

Ten je požadován u rodinných domů a staveb se zastavěnou plochou do 150,00m2.  S nejvýše jedním podzemním podlažím do hloubky 3,0m a dvěmi nadzemními podlažími a podkrovím.

Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) je vypracovávána v případě, kdy pro daný stavební záměr není třeba stavebního povolení,

pouze je vyžadován souhlas stavebního úřadu s plánovanou stavební činností. Tento stupeň projektové dokumentace obsahuje:

  1. Konstrukční řešení: Zahrnuje technické detaily a specifikace týkající se konstrukce budovy.
  2. Prostorové uspořádání: Popisuje rozložení jednotlivých místností, dispozici a funkci prostorů.
  3. Materiálovou specifikaci stavby: Určuje použité materiály pro stavební prvky.
  4. Dílčí řešení: Zpracovávají se specialisty, například požární bezpečnost stavby.
  5. Textové zprávy a okótované výkresy

Kladné vyřízení dokumentace pro ohlášení stavby vyžaduje:

  • Souhlas sousedů: Je třeba získat souhlas od sousedů.
  • Stanovisko dotčených orgánů (DO): Například vlastníků technické infrastruktury (kanalizace, elektřina, zemní plyn, vodovodní řad).

Pokud vše probíhá hladce, můžete s dokumentem pro ohlášení stavby začít stavět už dva měsíce od podání.


Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují

a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,

b) podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),

c) stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m,

pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,

d) stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,

e) stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,

f) stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2 ,

které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,

g) stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,

h) stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,

i) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b),

j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),

k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí

OHLÁŠENÍ STAVBY POSTAČUJE PRO:

DOPLŇKOVÉ STAVBY
sklady, garáže, hospodářské stavby (terasy, pergoly, grillbary, skleníky, oranžérie), stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky
STAVEBNÍ ÚPRAVY
změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled
ZMĚNY STAVEB
přístavby, nástavby rodinného domku, změna účelu užívání stavby spojená se stavebními úpravami
RODINNÉ DOMY
stavby pro bydlení do 150 m² zastavěné plochy, s jedním podz. podlažím a nejvýše dvěma nadz. podlažími a podkrovím
REKREAČNÍ DOMY A CHATY
stavby pro rekreaci do 70 m² zastavěné plochy, s jedním podz. podlažím a nejvýše dvěma nadz. podlažími a podkrovím
ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM
úpravy projektů po vydání stavebního povolení nebo rozhodnutí před vlastním dokončením stavby
Projekt chaty, projekt rekreačního domku, projekt domku, domu
Dotazy k produktu, ceník, pro bližší informace nás kontaktujte:

Návštěvnost

  • 132377Celkem:
  • 37Dnes: