Rozpočet stavby

oceňování, znalecký posudek, hermoch, odborné vyjádření,

Rozpočet řeší cenu stavebního díla. Cenu lze zpracovat níže uvedenými stupni a různými typy rozpočtů i cenových kalkulací. Nabízíme zpracování všech uvedených typů. Rozpočet má výkaz výměr, který dokládá vypočítané množství potřebného stavebního materiálu. Množství je uváděno v měrných jednotkách, obvykle v metrech běžných, metrech čtverečních nebo kubických. (m, m2, m3). Každá položka výkazu výměr má přímou návaznost na položku rozpočtu.

TYPY ROZPOČTŮ:

Propočet stavebních nákladů

Propočet stavebních nákladů stavby je prvním krokem při získání představy o ceně stavebního díla. Je prvotní informací pro jeho další případné úpravy a vodítkem při rozhodování o způsobu financování investičního záměru. Používá se v dokumentaci typu studie, návrh stavby, zadání, dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Předběžný

Předběžný rozpočet stavby je mezistupněm mezi propočtem a položkovým rozpočtem. Zpracovává se podle dokumentace pro stavení povolení nebo ohlášení. Základním prvkem jsou agregované položky (např. skladba stěn, stropů, podlah) nebo obecně popsané položky (např. dveře včetně zárubně a kování). Vhodný pro získání hypotéky.

Položkový

Položkový rozpočet stavby je jedním z nejdůležitějších dokumentů přípravy stavebního díla, jedná se o skutečně vyčerpávající položkový rozpočet stavby. Na základě tohoto dokumentu je stavba finančně řízena, často v návaznosti na harmonogram provedených prací. Je důležitým prvkem při porovnání nabídkových cen, nástrojem při sledování a kontrole čerpání rozpočtu v průběhu stavby. Zpracovává se podle propracované projektové dokumentace.

Souhrnný

Souhrnný rozpočet stavby je souhrnem všech typů nákladů na realizovanou stavební zakázku. Umožňuje komplexní pohled na stavbu jako celek. Používá se v dokumentaci pro územní řízení, především však v dokumentaci pro stavební povolení. Zde se zobrazují a započítávají základní rozpočtové náklady a vedlejší rozpočtové náklady či náklady související. Samozřejmostí je výpočet daně z přidané hodnoty.

Kontrolní

Kontrolní rozpočet se provádí při ověření, zda použité položky a ceny jsou oceněny v příslušné cenové úrovni.

Rozpočet skutečného provedení stavby

Rozpočet skutečného provedení stavby se provádí po dokončení stavby. Zachycuje skutečné provedení stavby a nebere ohled na realizační rozpočet.

Rozpočet pro získání dotace nebo hypotéky

Na základě projektu ke stavebnímu povolení pro získání dotace nebo hypotéky v kombinaci agregovaných a podrobných položek v aktuální cenové úrovni, databáze ÚRS Praha.Dotazy k produktu, žádost o konkrétní cenovou nabídku:

 

Návštěvnost

  • 134407Celkem:
  • 85Dnes: