KÁCENÍ DŘEVIN

povolení kácení zeleně

povolení kácení zeleně

Kdy je potřeba povolení ke kácení dřevin?

Stavebníci, před zahájením stavby, častokrát stojí před otázkou kdy je nutné povolení ke kácení dřevin. Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin
nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako
plantáž dřevin3),
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí
jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití
pozemku zeleň.

Období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí?

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

Oznámení o kácení dřevin musí obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin
lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě
rodového zastoupení dřevin,
d) zdůvodnění oznámení

Nedovolené zásahy do dřevin

Nedovolenými zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, se rozumí zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé
snížení jejích ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.

O nedovolený zásah podle odstavce 1 se nejedná, pokud je prováděn za účelem zachování nebo zlepšení některé z funkcí dřeviny, v rámci péče o zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha
anebo pokud je prováděn v souladu s plánem péče o zvláště chráněné území.

Loading

Related posts