Stavební dozor

stavební povolení, ohlášení stavby, dozor
stavební dozor, baukontrolle, Bauüberwachung, dozor,

Provádíme a zajišťujeme stavební dozor (SD) a výkon technického dozoru investora (TDI).


Stavební dozor - je vykonáván při stavbách, které probíhají svépomocí. Hlavní náplní je dohlížecí funkce na průběh a kvalitu prováděných prací, zda jsou v souladu s obvyklými pravidly provádění a samozřejmě v souladu se stavebními předpisy a normami.

Technický dozor investora -  je vlastně jakýmsi zástupcem objednatele (investora) stavby. Hájí zájmy investora stavby oproti dodavateli (stavební firmě). Základní náplní je dohled nad prováděnými pracemi stran rozsahu, kvality, dodržování souladu se stavebními předpisy a normami, dále pak zejména čerpání rozpočtu, oprávněnost případných víceprací. Schvaluje fakturační podklady. Spolupracuje s koordinátorem BOZP na staveništi.


Minimální rozsah činnosti stavebního dozora:

Kontrola základové spáry po provedení výkopů před zalitím základů
·         vizuální kontrola podloží (nedestruktivní)
·         kontrola uložení hromosvodu
·         kontrola prostupů základovými konstrukcemi
·         cestovní náklady
Kontrola nosných zděných konstrukcí, překladů a věnců před zalitím
·         vizuální kontrola konstrukcí
·         kontrola uložení výztuže
·         kontrola uložení a provedení překladů
·         cestovní náklady
Kontrola provedení krovu
·         kontrola kotvení
·         kontrola vazby, tesařských prací
·         cestovní náklady
Kontrola úprav povrchů, doklady ke kolaudaci
·         kontrola konečných úprav
·         kontrola prováděcích dokladů ke kolaudaci
·         kontrola výstupních revizních zpráv a zkoušek těsnosti
·         kontrola atestů výrobků
·         cestovní náklady
Provedení zápisů do stavebního a montážního deníku
Pořízení kontrolní fotodokumentace


Dále zajišťujeme inženýrskou činnost:

Poradenství při zpracování a zadání projektu:

– Posuzujeme technické řešení projektu, použité technologie a materiály
– Posuzujeme smlouvy na zpracování projektu
– Kontrola obsahu při zpracování projektu pro stavební povolení a provádění stavby
– Kontrola výkazu výměr a rozpočtu včetně nultého
– Kontrola projektu skutečného provedení stavby

Poradenství při výběru dodavatele stavby:

– Zhotovujeme zadání pro  vypsání výběrového řízení
– Doporučujeme a posuzujeme vhodné dodavatelů
– Vyhodnocujeme nabídkové rozpočty
– Kontrolujeme výkazy výměr
– Kontrolujeme smlouvy na dodávku stavby před uzavřením

Realizační fáze:

– Předání staveniště dodavateli
– Zajištění pravidelných a nepravidelných kontrolních dnů
– Zabezpečení souladu s projektem a podmínkami stavebního povolení a správních rozhodnutí
– Cenová a věcná kontrola
– Kontrola kvality prací a materiálů
– Kontrola provádění zkoušek materiálů a prací
– Kontrola stavebního a montážního deníku
– Kontrola dodržování termínů a podávání návrhů pokut
– Projednávání dodatků a změn projektu

Předávací fáze:

– Zjištění a zajištění odstranění vad a nedodělků před převzetím stavby
– Příprava podkladů pro předání a převzetí stavby od dodavatele
– Účast na kolaudačním řízení
– Kontrola vyklizení staveniště
– Poradenství a zastupování v reklamačním řízení po převzetí stavby, včetně zajištění odstranění vad

 

Dotazy k produktu, vyžádejte si konkrétní nabídku: